Subvencions destinades a les comunitats de regants per a la millora del sistema de regadiu tradicional de l’horta de València ( Millora o condicionament xarxa de séquies).

Bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions destinades a les comunitats de regants històriques de l’horta de València per a la millora del sistema de regadiu tradicional de l’horta de València ( Millora o condicionament xarxa de séquies).

Quantia: La subvenció a concedir serà com a màxim del 50% de la inversió màxima auxiliable fixada per referència al pressupost del projecte tècnic aportat per l’entitat.

Despeses subvencionables. Són subvencionables les despeses d’execució de les obres i de redacció del projecte o memòria, així com la direcció facultativa i la seguretat i salut. Les séquies podran ser objecte de millora o condicionament, sent necessari el compliment dels següents requisits:

a) Les solucions constructives seran concordes a les recollides en la guia de bones pràctiques del Consell de l’Horta de València de març de 2023.

b) Es respectarà l’estructura parcel·lària, valorant les preexistències com a portes de reg o fites, entre altres.

c) Amb caràcter general, els caixers de les séquies es construiran de manera tradicional, reutilitzant el material preexistent. Es justificarà degudament aquells punts en què siga necessari la utilització de noves tècniques o materials.

d) Amb caràcter general, queda prohibit el revestiment, entubament o soterrament de les séquies. Es justificarà degudament aquells punts en què siga necessari dur a terme qualsevol d’aquestes tres accions.

DOCV 25.04.2024https://dogv.gva.es/datos/2024/04/25/pdf/2024_3166.pdf
+ INFO Consorci del Consell de l’Horta de València email: consellhorta_vlc@chdv.gva.es
Tfno: 96 321 09 49

DOCV 25.04.2024https://dogv.gva.es/datos/2024/04/25/pdf/2024_3166.pdf

+ INFO Consorci del Consell de l’Horta de València email: consellhorta_vlc@chdv.gva.es

Tfno: 96 321 09 49