Diputació Provincial de València Convocatòria de Subvencions: Per a persones emprenedores i pimes en suport a l’inici i consolidació del seu projecte empresarial.

Subvencions per a persones emprenedores i pimes en suport a l’inici i consolidació del seu projecte empresarial.

BENEFICIARIS : Podran sol·licitar les subvencions previstes en aquest capítol els qui complisquen els següents requisits:

a) Ser persona emprenedora, entenent com a tal a les persones físiques (empresaris individuals), o ser una pime amb personalitat jurídica pròpia, que emprendran o han emprés en els últims cinc anys una activitat econòmica o productiva que oferisca un avantatge competitiu. El període de cinc anys es computarà per al cas d’empresaris individuals, des de la data d’alta en l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) i, per al cas de pimes, des de la data d’inscripció en el Registre Mercantil de l’escriptura pública de constitució o en el registre que corresponga segons la seua naturalesa.

b) Tindre el seu domicili social en la Comunitat Valenciana.

c) Que el projecte empresarial estiga relacionat amb algun sector d’activitat en auge que oferisca oportunitats de futur com poden ser, entre altres, la mobilitat sostenible, logística, ciberseguretat, salut i benestar, medi ambient, desenvolupament sostenible, economia circular, intel·ligència artificial, esport, sector agrari i alimentari, energies renovables, eficiència energètica, serveis digitals i tecnològics. Els sectors indicats no són excloents. Les respectives convocatòries podran prioritzar algun o alguns sectors d’activitat.

QUANTIA: . Les convocatòries podran establir que l’ajuda consistirà en una subvenció de fins a un màxim del 100% del total de les despeses considerades com a subvencionables
el límit màxim de l’ajuda total de minimis concedida a una única empresa no podrà ser superior a 300.000 euros durant qualsevol període de tres anys, conforme els límits i condicions previstos en el Reglament (UE) núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

MÉS INFORMACIÓ https://dogv.gva.es/datos/2024/03/01/pdf/2024_1846.pdf
www.consorci.info/webempresas