Diputació Provincial de València.

Anunci de la Diputació Provincial de València sobre aprovació d’una subvenció a les entitats menors de 20.000 habitants per la de consorci de Bombers 2023. (BOP núm. 5 de 08 de gener de 2024).

L’Excma. Diputació Provincial de València, per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2023, ha disposat el següent:

Havent donat compte de l’expedient 1580/23/MAM instruït pel Servei de Medi Ambient per a l’aprovació de subvencions de concessió directa per al finançament de les aportacions que les entitats locals de la província menors de 20.000 habitants han de realitzar al Consorci de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València (Consorci Provincial de Bombers) en l’exercici 2023 pels seus serveis.

Atés que és una competència de la Diputació de València el suport financer a totes les entitats locals de la província per a la prestació de serveis bàsics, però sobretot a les de menor població pel que es justifica la concessió d’una subvenció directa, de manera excepcional i singular i sense concurrència ni convocatòria pública, donada la naturalesa de la subvenció, consistent en el finançament de la quota corresponent a cada entitat local per pertànyer al Consorci de Bombers de la província de València.

– Albuixec rep, per aquest concepte, una subvenció de 30.179,28 euros