II Concurs Nacional de Pintura Ràpida Albuixech

Les inscripcions es realitzaran des del dia 4 al 30 de setembre de 2023, en el correu electrònic: pinturarapidaalbuixech@gmail.com

Dades necessàries per a les inscripcions:

Nom, Cognoms, Telèfon, DNI.

Bases:

La Regidoria de Cultura i Educació organitza un concurs de pintura ràpida.

Poden participar totes les persones amants d’aquest art. L’estil i la tècnica seran lliures, i la seua  temàtica ALBUIXEC, tant carrers com monuments, gents, places, paisatges…, tractat tant de manera figurativa com abstracta.

Les inscripcions es realitzaren en el correu electrònic pinturarapidaalbuixech@gmail.com des del dia 4 de setembre al 30 de setembre de 2023, amb nom complet, cognoms i D.N.I

 Cada participant haurà d’anar proveït de tot el material necessari per al desenvolupament de la seua obra (un quadre per persona) incloent el cavallet on exposarà el quadre.

El suport haurà de ser rígid (taula, llenç sobre bastidor, paper sobre taula…) de color blanc o monocrom, superfície llisa i de 80 cm per 130 cm aproximadament. Es rebutjaran mesures fora d’aquests paràmetres.

Els/as participants hauran de presentar-se a la porta de l’Ajuntament d’Albuixec a les 9:*00h. del matí del dia 30 de setembre de 2023, on es comprovaran les dades de les inscripcions, i on hauran de presentar el certificat de titularitat del compte corrent en la qual se’ls realitzarà el pagament en cas de resultar guanyadors/as. A  partir de les 17:*00h de la vesprada,  s’entregaran les obres acabades sense signar, no podent realitzar-se cap modificació. S’entregaran a la Sala d’Exposicions, que es troba al carrer *Major,54.

Els/as artistes, una vegada formalitzada el lliurament de l’obra, exposaran la mateixa sobre el seu propi cavallet i col·locaran en un lloc visible el número d’identificació que els haurà sigut entregat.

El jurat estarà compost per persones de reconegut prestigi dins del món de les Belles arts i la seua decisió serà inapel·lable.

A partir de les 19:*00h, el jurat donarà a conéixer la decisió de les obres premiades, quedant-se les tres primeres en poder de l’entitat que atorga els premis, així com els drets de reproducció. La resta d’obres podran ser exposades, si ho desitgen els seus autors,  a la Sala d’Exposicions Major 54, per un període de temps determinat.

No es respondrà de les pèrdues o danys ocasionats que puguen patir les obres.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació  de totes i cadascuna de les clàusules de les presents bases.

PREMIS:

1 – 1.500€ i diploma acreditatiu

2 – 1.000€ i diploma acreditatiu

3 – 500€ i diploma acreditatiu

4 – 150€ i diploma acreditatiu

5 – 150€ i diploma acreditatiu

6 – 150€ i diploma acreditatiu

7 – 150€ i diploma acreditatiu

Organització: Regidoria de Cultura