PROCESSE CONSTITUCIÓ BORSA CONSERGE/SUBALTERN-NOTIFICADOR/A

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció del personal
que conformarà la borsa d’ocupació, i de conformitat amb l’article 10 del Reglament
de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la
funció pública valenciana aprovat per Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, i
l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

Link al Procés:

Sede Electrónica de Albuixech (sedelectronica.es)