I Concurs de Relats Curts “Vila d’Albuixech”

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Albuixech (València), a fi de fomentar la creativitat literària, convoca l’I Concurs de Relats Curts “Vila d’Albuixech”, que es regirà per les següents bases:

BASES:

1 – Participants

Podran participar totes les persones que ho desitgen, qualsevol que siga la seua nacionalitat o residència. Els menors de 18 anys que vulguen participar hauran de presentar una autorització del seu pare/mare o tutor legal per a inscriure’s i rebre el premi, en el cas que resulten premiats.

Cada autor només podrà presentar un sol relat.

2 — Obres:

El tema de les obres presentades serà lliure, però obligatòriament hauran d’incloure en qualsevol part del relat la frase: “Albuixech és el bressol del capità Tro”.

Els relats hauran de ser originals i inèdits (en qualsevol format, incloent l’electrònic), escrits en llengua castellana o en valenciana.

No podrà haver sigut premiat en cap altre concurs. Si abans de la resolució d’aquest certamen, el relat presentat resulta premiat en un altre concurs, haurà de ser comunicat immediatament pel seu autor/a.

L’extensió de les obres oscil·larà entre 2 i 5 fulles com a màxim. Els originals hauran d’estar escrits amb font de text Arial, en cos de 12 punts i interlineat de 1,5.

Els relats podran enviar-se directament al correu electrònic  relatoscortosalbuixech@gmail.com. En el correu s’adjuntaran dos arxius, un amb el relat i un altre amb les dades d’identificació de l’autor (nom, cognoms, d.n.i. i telèfon).

3. Dates.

El termini per a rebre originals s’obrirà el 16 d’agost i finalitzarà a les 24 h del 20 octubre de 2021. Qualsevol relat rebut amb posterioritat a aquesta data no participarà en el concurs.

4. Jurat.

El jurat estarà format per persones relacionades amb el món literari, triats per l’Organització del Concurs. La seua decisió serà inapel·lable i podrà declarar desert el concurs. La seua resolució es farà pública en la pàgina Web de l’ajuntament (www.albuixech.es), a través dels mitjans de comunicació al següent dia hàbil del lliurament de premis.

5. Premis.

Els premis seran:

1r Premi: 500 € i diploma.

2° Premi: 200 € i diploma.

3r Premi: 100 € i diploma.

*4ºPremio: diploma.

*5ºPremio: diploma.

Als premis se’ls aplicarà la retenció que corresponga per l’IRPF, tal com estableix la normativa vigent.

6. Lliurament de premis.

El *sábado13 de novembre se celebrarà un lliurament de premis pública, sent condició indispensable per als autors premiats assistir a l’acte, o en defecte d’això, delegar la seua presència en una tercera persona que els represente.

7. Cessió de drets de les obres:

Els treballs premiats quedaran en propietat exclusiva de l’ajuntament d’Albuixech, que podrà realitzar una publicació amb els tres relats guanyadors de manera física o a través de les seues xarxes informàtiques. Així mateix, es reserva el dret de publicar qualsevol dels relats rebuts, fent esment exprés a l’autor del mateix

8. Acceptació:

La participació en aquest Certamen implica l’acceptació i el compliment de totes i cadascuna de les seues bases. La interpretació d’aquestes bases, així com qualsevol altra qüestió relativa al certamen, serà competència del jurat.