Ajudes FAMÍLIES

Ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2024-2025. (Ministeri d’Educació)

Es convoquen per al curs 2024-2025 les següents ajudes individualitzades:

Ajudes directes per a l’alumnat, incloent-hi l’alumnat amb TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció per hiperactivitat), que requerisquen per un període de la seua escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat, de trastorns greus de conducta o de trastorns greus de la comunicació i del llenguatge associats a necessitats educatives especials.

També podrà ser beneficiari d’ajudes directes l’alumnat amb Trastorn de l’espectre autista (TEA) no inclòs en el paràgraf anterior i que requerisca aquests suports i atencions educatives específiques. b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta o trastorns greus de la comunicació i del llenguatge associats a necessitats educatives especials per a famílies nombroses.

També podran ser beneficiaris d’aquests subsidis els alumnes amb TEA, pertanyents a famílies nombroses, no inclosos en el paràgraf anterior.

 Ajudes per a programes específics complementaris a l’educació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Subsidi de quantia fixa per a despeses addicionals de caràcter general derivats de l’escolarització dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat, trastorns greus de conducta o trastorns greus de la comunicació i del llenguatge.

També podrà ser beneficiari d’aquest subsidi l’alumnat amb TEA no inclòs en el paràgraf anterior i que requerisca aquests suports i atencions educatives específiques i l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g96466

+ INFO PROP TEL 012.