Convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la província, destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o en contra de la violència de gènere 2024.

Anunci de la Diputació Provincial de València sobre la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la província, destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o en contra de la violència de gènere 2024. Identificador BDNS: 746955. BOP 11.03.2024 https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias/746955

La  subvenció  concedida  anirà  destinada  a  finançar  programes,  projectes  o accions concretes que contribuïsquen a fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i  d’oportunitats    entre  dones  i  homes,  i  afavorisquen  la  inclusió  de  les dones  en  la  societat,  així  com  a  qualssevol  altres  actuacions  específiques  de prevenció   i   intervenció   front   a   la   violència   de   gènere,   en   els   termes

establits  Llei  Orgànica  3/2007,  de  22  de  març,  per a  la  igualtat  efectiva  de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes

L’import    màxim  subvencionable  a  cada  entitat  beneficiària  no  podrà superar els 15.000 € o la quantia sol·licitada quan aquesta siga inferior a aquest import.

Termini : 11/03 al 30/03/2024

+ INFO DIVAL IGUALTAT  90 246 02 02 / 963882525 https://www.dival.es/es/igualtat