SUBVENCIONS I AJUDES A EMPRESES: PROGRAMA XPANDE DIGITAL 2024

Vendes internacionals a través del comerç electrònic i la millora del posicionament digital en un mercat exterior).

Cambra València posa en marxa la subvenció XPANDE DIGITAL 2024: “Aquest Programa té com a objectiu principal fer costat a les empreses en el disseny i desenvolupament d’estratègies d’internacionalització digital, que afavorisquen les vendes internacionals a través del comerç electrònic i la millora del posicionament digital en un mercat exterior objectiu” «Programa pluriregional d’Espanya 2021-2027»,

Termini de sol·licitud:des del 14 de març a les 9:00h fins al 31 de juliol a les 14:00h.

OBJECTIU : Aquest Programa té com a objectiu principal fer costat a les empreses en el disseny i desenvolupament d’estratègies d’internacionalització digital, que afavorisquen les vendes

internacionals a través del comerç electrònic i la millora del posicionament digital en un mercat exterior objectiu

Duració: Anual.

Despeses Subvencionables: ASSESSORAMENT i SEGUIMENT .Des del programa se subvencionaran les despeses associades a l’execució del pla d’internacionalització digital, per part de proveïdors lliurement seleccionats per l’empresa beneficiària, segons el pla d’acció definit en la fase d’assessorament del Programa. El beneficiari no podrà contractar, en cap cas, l’execució del pla amb empreses i/o autònoms vinculats, entenent la vinculació en els termes recollits en l’art. 68.2 del Reglament de la Llei, General de Subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)

CUANTIAS: La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 208.650 €.

La quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 3.210 €, sobre un pressupost màxim elegible de 5.350 € (5.000 € de cost directe + 7% de costos indirectes

associats), que serà prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 60%.

DOGV: Extracte https://dogv.gva.es/datos/2024/03/06/pdf/2024_1883.pdf

BDNS: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias/746426

+ info https://www.camara.es/comercio-exterior/xpande-digital