BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS INDIVIDUALS PER A MENORS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 2023. Del 26/10/23 al 9/11/23.

Les presents Bases regulen la concessió, en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents a l’exercici econòmic per a l’any 2023, destinada a les ajudes individuals de menors amb diversitat funcional en els termes establits en aquestes Bases, tot això conforme als criteris previstos en la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 anteriorment esmentada. Aquestes ajudes tenen naturalesa d’ajuda econòmica, en concurrència competitiva. Tenen per objecte facilitar la realització i millora de les activitats de la vida diària així com potenciar l’autonomia personal i la promoció de l’accessibilitat de menors amb diversitat física, psíquica o sensorial, millorant la qualitat de vida i afavorint la integració en el mitjà social, evitant asi que aquestes persones puguen arribar a trobar-se en situació de risc.