Ajuntament d’Albuixech: Aprovada inicialment l’ordenança reguladora i fiscal de la taxa per entrada i eixida de vehicles a través de voreres i vies públiques.

Per Acord del Ple de data 27 de Setembre de 2023, se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província perquè els interessat puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents, en la web municipal i en el tauler d’anuncis.