EMPUJU 2023, Contractació de 2 PEONS DE SERVEIS MULTIPLES durant 12 mesos a jornada completa.

Les persones interessades disposen de  cinc dies hàbils, a comptar dones de l’endemà de la data de l’edicte per a  presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que consideren oportunes.

Direcció general d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’oportunitats de la Comissió Europea

UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

OPERACIÓ COFINANÇADA PEL FONS  SOCIAL EUROPEU (FSE)

«Actuació cofinançada per la Unió Europea susceptible de finançar-se en un 100% amb càrrec al Programa Operatiu 2021-2027 que aprovarà el Fons Social Europeu Plus (FSE+) o per qualsevol altre fons susceptible de ser finançat per la Unió Europea».