Plan Resistir PLUS

PLAN RESISTIR PLUS

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER Al SUPORT A la SOLVÈNCIA EMPRESARIAL, EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN RESPOSTA A la PANDÈMIA DE LA COVID-19

NORMATIVA

  1. DECRET LLEI 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19
  2. Correcció d’errors del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19
  3. Correcció d’errors de l’annex del DECRET LLEI 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19
  4. Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19. (BOE Núm. 95 / 21.04.2021)
  5. Ordre HAC/348/2021, de 12 d’abril, per la qual es concreten els criteris per a assignació d’ajudes directes a autònoms i empreses en aplicació del que es disposa en el Títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (BOE Núm. 89 / 14.04.2021)
  6. Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (BOE Núm. 62 / 13.03.2021)

Ajudes finançades pel Govern d’Espanya d’acord amb el que es disposa en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 i en el Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19.

CONVOCATÒRIA

  1. DECRET 61/2021, de 14 de maig de 2021, del Consell. (DOGV 9092 / 25.05.2021)

IMPORTANT.  Abans d’iniciar els tràmits per a sol·licitar la subvenció descarregue i llija detingudament els següents documents:

Informació sobre la tramitació de les ajudes.

Instruccions per a emplenar la sol·licitud.

Dubtes i preguntes freqüents.

 ALTRES DOCUMENTS

Formulari de Sol·licitud (únicament a l’efecte de consulta per a conéixer les dades que se li sol·licitaran en el tràmit electrònic).

Activitats CNAE-09 incloses en les subvencions Pla Resistir Plus

La presentació de les sol·licituds s’efectuarà realitzant dos tràmits:

TRÀMIT UN – SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA (DATA I FRANJA HORÀRIA) PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.

Observació: per a realitzar aquest tràmit no és necessari disposar de signatura electrònica, en aquest tràmit només haurà d’introduir-se la identificació de l’empresa o persona treballadora autònoma per a la qual se sol·licita l’ajuda (no del seu representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte.

Es distingeixen dos casos de sol·licitud de cita prèvia amb dates diferenciades per a obtindre-la.

A) En el cas d’autònoms (empresaris i professionals) amb règim de tributació d’estimació objectiva (mòduls) en l’IRPF, professionals o empreses que s’hagen donat d’alta o creat entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, i empreses no financeres que hagen realitzat modificacions estructurals de la societat mercantil entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, el termini per a realitzar el tràmit UN de cita prèvia s’iniciarà a les 9 hores del 31 de maig de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 4 de juny de 2021.  

Iniciat el termini per a realitzar el tràmit UN del cas A, haurà d’accedir al següent enllaç i emplenar el formulari corresponent: 

Sol·licitud de cita prèvia per al cas A

B) En la resta de casos no contemplats en l’apartat anterior, és a dir,  autònoms (empresaris i professionals) amb règim de tributació d’estimació directa en l’IRPF i per a empreses que tributen per l’impost de societats o per l’impost de la renda de no residents (establiment permanent), excepte professionals o empreses que s’hagen donat d’alta o creat entre el 1de gener de 2019 i el 31 de desembre 2019 i empreses que hagen realitzat modificacions estructurals de la societat mercantil entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, el termini per a realitzar el tràmit UN de cita prèvia s’iniciarà a les 9 hores del 7 de juny de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores de l’11 de juny de 2021. 

Iniciat el termini per a realitzar el tràmit UN del cas B, haurà d’accedir al següent enllaç i emplenar el formulari corresponent:  

Sol·licitud de cita prèvia per al cas B

TRÀMIT DUES – PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.

Observació: per a realitzar el tràmit DOS s’haurà de disposar d’un dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/es/sede_certificados).  A més haurà de tindre en compte que amb les versions més recents dels navegadors d’internet i quan s’utilitze el certificat electrònic com a sistema per a signar digitalment la presentació de la sol·licitud, serà necessari tindre instal·lada l’aplicació Autofirm@ desenvolupada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Pot accedir a la descàrrega a través del següent enllaç (https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html).

La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants de la Generalitat o a través del Registre Electrònic d’Apoderaments de l’Estat.

Important: el TRÀMIT DOS haurà de realitzar-se obligatòriament en la franja de temps assignada en la cita prèvia. Si no s’emplenara aquest segon tràmit s’entendrà per no presentada la sol·licitud.

Una vegada iniciat el període assignat mitjançant el tràmit UN per a poder realitzar el tràmit DOS, accedisca a formular la sol·licitud a través del següent enllaç (punxant en l’enllaç accedirà al procediment telemàtic per a presentar la sol·licitud):  

Accés al procediment de presentació de la sol·licitud

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS PLA RESISTIR PLUS.

Una vegada presentada la sol·licitud i després que se li hi ha notificat el seu número d’expedient, si vosté haguera de respondre a un requeriment de documentació o necessitara annexar algun tipus de document haurà d’utilitzar el següent enllaç:

Aportació de documentació relacionada amb un expedient Pla Resistir Plus

SUPORT I AJUDA.

Per a realitzar qualsevol consulta sobre l’ajuda Pla Resistir Plus, pot fer-ho a través de:

Correu electrònic: planresistirplus@gva.és

Telèfon d’atenció directa: 960 99 25 32

Disposa d’ajuda i preguntes freqüents sobre tramitació electrònica en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia