ORDENANÇA, TERMINI DE 30 DIES D’INFORMACIÓ PÚBLICA PER A AL·LEGACIONS EN RELACIÓ A LA :

Ordenança fiscal reguladora de la concessió i ús de la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda i de la taxa per l’assignació nominativa d’aquestes places, així com acord d’imposició d’aquesta.